NO GAJI POKOK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL %
1 Gaji Pokok <=1 Juta 67 1.276 893 1.055 591 443 274 131 243 726 ##Gaji Pokok <= 1 Juta2020 2 5.701,00
2 1 Juta < Gaji Pokok <=1 ,5 Juta 851 9.864 4.697 5.017 2.767 2.124 1.446 511 1.024 1.332 ##1 Juta < Gaji Pokok <= 1,5 Juta2020 18 29.651,00
3 1,5 Juta < Gaji Pokok <=2 ,5 Juta 7.032 98.339 49.552 52.055 28.814 19.784 15.268 6.175 12.186 16.689 ##1,5 Juta < Gaji Pokok <= 2,5 Juta2020 83 305.977,00
4 2,5 Juta < Gaji Pokok <=3 ,5 Juta 7 31 9.639 44.552 41.067 42.121 30.025 11.297 25.333 35.230 ##2,5 Juta < Gaji Pokok <= 3,5 Juta2020 193 239.495,00
5 3,5 Juta < Gaji Pokok <=4 Juta 1 26 0 8 2.802 12.016 11.436 5.601 19.150 23.780 ##3,5 Juta < Gaji Pokok <= 4 Juta2020 79 74.899,00
6 4 Juta < Gaji Pokok <=7 Juta 1 56 4 27 16 1 20 48 3 78 ##4 Juta < Gaji Pokok <= 7 Juta2020 0 254,00
TOTAL 7.959 109.592 64.785 102.714 76.057 76.489 58.469 23.763 57.939 77.835 ##total2020 375 100,00